Taking too long? Close loading screen.

Vakıf taşınmazlarının kira gelirlerinden vakıf evlatlarına dağıtılılan galle fazlası üzerinden tevkifat yapılması hk.

  • Arama
  • Özelgeler
  • Vakıf taşınmazlarının kira gelirlerinden vakıf evlatlarına dağıtılılan galle fazlası üzerinden tevkifat yapılması hk.
Tahmini okuma süresi: 1 dk

Sayı:
B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-GVK-1
Tarih:
22/04/2010

T.C.

MARDİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-GVK-1

22/04/2010

Konu

:

Tevkifat

Özelge talep formu ekinde yer alan ilgi dilekçenizden … Vakfı’na ait taşınmazlarına ilişkin  olarak elde ettiğiniz kira gelirlerinden dolayı ve evlada dağıtılan galle fazlasından tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar,dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”  hükmü yer almaktadır.

Anılan fıkranın 5/(a) bendinde 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler üzerinden, 5/(b) bendinde de, vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince) %20 oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin son fıkrasında, “Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu Kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, vakfınıza ait taşınmazların 94 üncü maddede sayılanlardan birine kiraya verilmesi durumunda, vakfınıza yapılacak kira ödemeleri üzerinden anılan kanunun 5/(b) bendi hükmü uyarınca tevkifat yapılacağı tabiidir.

Öte yandan, vakıfname gereği, vakıf tarafından hizmet karşılığı olmaksızın, mütevellilere veya vakfedenin evladı ve evladının evlatlarına hisseleri oranında ödenecek tutarlar gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilecek olup, bunların vakıf tarafından nakden veya hesaben ödenmesi sırasında Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 5/(a) bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız 

Bu makale yardımcı oldu mu?
Beğenme 0
Görüntüleme: 21
Sizde makalenizi kiravergisi.com'da paylaşmak isterseniz lütfen linki tıklayınız