Taking too long? Close loading screen.

Kâr payı elde eden mükellefin GVK-86/2 ye göre beyanname verip vermeyeceği hk.

  • Arama
  • Özelgeler
  • Kâr payı elde eden mükellefin GVK-86/2 ye göre beyanname verip vermeyeceği hk.
Tahmini okuma süresi: 2 dk

Sayı:
B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-128
Tarih:
16/12/2010

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.16.01-176200-128

16/12/2010

Konu

:

MSİ için GVK-86/2 ye göre beyanname verip veremeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numarasında kayıtlı hakim ortağı olduğunuz … Ltd. Şti.’nin 2010 yılı Mayıs ayında kar dağıtımı yapacağı belirtilerek, … uyruklu olmanız nedeniyle elde edeceğiniz menkul sermaye iradından dolayı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasına tabi olup olmayacağınız ve  Gelir Vergisi Beyannamesi verip vermeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun tam mükellefiyetle ilgili açıklamaların yer aldığı 3 üncü maddesinde, Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri, 4 üncü maddesinde ise, ikametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanların (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez) Türkiye’de yerleşmiş sayılacakları hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu belirtilerek, ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “İştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı sayılır.” hükmü yer almıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (2) numaralı bendinde ise, tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısının gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılacağı ve tevkif edilen verginin tamamının, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edileceğine hükmedilmiştir.

Diğer yandan, Kanunun 86 ncı maddesinde, beyanname verilmeyecek haller sayılmış olup, anılan maddenin 1/c bendinde, tam mükellefiyette; vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükmü bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu eklerinin incelenmesinden, tarafınıza ikamet tezkeresi verildiği ve söz konusu ikamet tezkeresinin …/…/2005 tarihinden …/…/2012 tarihine kadar aralıksız olarak uzatıldığı anlaşıldığından, ikametgahınızın Türkiye’de bulunduğu kabul edilerek tam mükellefiyet esaslarına göre vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede, sahip olduğunuz iştirak hisselerinden dolayı elde edeceğiniz kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutarın vergiye tabi gelir olarak dikkate alınması ve bu tutarın Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2010 yılı için 22.000.-TL) aşması durumunda tamamının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2010 yılında alacağınız kar payından başka vergiye tabi gelirinizin bulunması halinde konunun ayrıca değerlendirilmesi gerekecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız 

Bu makale yardımcı oldu mu?
Beğenme 0
Görüntüleme: 54
Sizde makalenizi kiravergisi.com'da paylaşmak isterseniz lütfen linki tıklayınız